Đài Radio SBS Úc Châu phỏng vấn nhà văn Phạm Tín An Ninh – 28.10.2008

Radio SBS  Úc Châu phỏng vấn tác giả Phạm Tín An Ninh
nhân dịp ra mắt tác phẩm “Ở cuối hai con đường” tại Úc Châu.

Tài liệu từ Radio SBS www.sbs.com.au

Thanks for sharing!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *