Đài Radio SBS Úc Châu: Phạm Tín An Ninh cám ơn Cộng đồng nguời Việt tại Úc và chào từ giã Úc châu – 20.11.2008


Nhà văn Phạm Tín An Ninh cám ơn Cộng đồng nguời Việt tại Úc và chào từ giã Úc châu

Tài liệu từ Radio SBS www.sbs.com.au

Thanks for sharing!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *