Category Archives: Ký Sự

Ký Sự

Bá Hòa

   (Riêng tặng Bá Hòa  NVX) Phạm Tín An Ninh      Trên chiến trường, hầu hết các cấp chỉ huy đều có một danh hiệu truyền tin riêng. Hoặc… Read more »